Get Adobe Flash player
   
 
     
       
       
     
  Home/About Oishi/Corporate Governance  
 
 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและดำเนินงาน โดยยึดมั่นในความซื่อตรง และโปร่งใส โดยได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น, ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยความมุ่งหวังที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ให้ได้ ทั้งนี้ เพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของบริษัท อันได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าระบบ และกระบวนการกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
จัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ
กำกับ ดูแล การดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วย ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
จัดให้มีระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
กำหนดข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับการประกอบธุรกิจสำหรับให้กรรมการ , ผู้บริหาร และพนักงานสำหรับใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบของข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอย่างเคร่งครัดตลอดมา ดังนี้
  - สิทธิของผู้ถือหุ้น
  - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  - บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  - การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
  - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ