Get Adobe Flash player
   
 
     
       
       
     
  Home/About Oishi/Corporate Governance  
 
 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม ทั้งภายใน และภายนอก โดยตระหนักดีว่า ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ โดยทั้งนี้ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า , พนักงาน , คู่ค้า , ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน , เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่สังคมหรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจในการที่จะพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริม ผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทตระหนักดีว่า ผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสีย ( Stackholders ) กลุ่มต่างๆ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้
  ผู้ถือหุ้น : - บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโต และผลตอบแทนที่ดีให้กับ ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
  ลูกค้า : - บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
    - เอาใจใส่ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า
    - จัดให้มีหน่วยงาน หรือบุคคลทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อรีบดำเนินการ แก้ไขข้อเรียกร้องดังกล่าวให้แก่ลูกค้าโดยเร่งด่วน
  พนักงาน : - ดูแล และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
    - บริษัทถือว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน
  คู่ค้า : - ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และข้อตกลงตามสัญญา โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
  เจ้าหนี้ : - บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่างๆ อย่างเคร่งครัด
  ชุมชน : - มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม
    - สร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กรในอันที่จะดูแล พัฒนา และเสริมสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกันและควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ , ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯคาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น , ลูกค้า , คู่ค้า , คู่แข่ง และสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งต่อพนักงานด้วยกันเอง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเร่งดำเนินการจัดให้มีกลไก และกระบวนการที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

 
ย้อนกลับ