Get Adobe Flash player
   
 
     
       
       
     
  Home/About Oishi/Company Profile/Management Structure  
 
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 ท่าน ดังนี้
1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ
4. นางสาวพจนีย์   ธนวรานิช กรรมการอิสระ
5. นายชัย     จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ
6. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ
7. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการ
8. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
9. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ
10. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ
11. นางสุรีย์พร ระดิษฐ์ทัศนีย์ กรรมการ
12 นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดังนี้
“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายวิกรม
คุ้มไพโรจน์ นายชัย จรุงธนาภิบาล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล”

2. คณะกรรมการบริหาร
 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ดังนี้
1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการบริหาร
5. นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ กรรมการบริหาร
6. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการบริหาร
7. นายไพศาล อ่าวสถาพร กรรมการบริหาร
8. นายอนิรุทธิ์ มหธร กรรมการบริหาร
9. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบ
3. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 10 คน ดังนี้

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายไพศาล อ่าวสถาพร กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอนิรุทธิ์ มหธร กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายกิตติ เวศยาสิรินทร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางจิตเกษม หมู่มิ่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางไพฑูรย์ ศิริบวรเกียรติ กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายสงวน พงศ์หว่าน กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. คณะกรรมการสรรหา
 

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา
2. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล คณะกรรมการสรรหา
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี คณะกรรมการสรรหา

6. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ดังนี้

 
1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

7. เลขานุการบริษัท
 
1. นางจิตเกษม หมู่มิ่ง  

8. คณะผู้บริหาร
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 14 ท่านประกอบด้วย
1. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ
2. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ- สายงานธุรกิจอาหาร
3. นางจิตเกษม หมู่มิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ- สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
4. นายอนิรุทธิ์ มหธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ- สายงานการเงิน และการบัญชี
5. นายสงวน พงศ์หว่าน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. นายสมศักดิ์ อัศวธีรากุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
7. นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน
8. นายสุธี ธรรมสิทธิ์บูรณ์ ผู้อำนวยการการตลาด สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
9. นางวรรณศรี บุญเอกบุศย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
10. นายนิรุธ ศรีพวาทกุล ผู้อำนวยการการตลาดอาหาร สายงานธุรกิจอาหาร
11. นายหทัยสรรค์ ฤดีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
12. นายกิตติ เวศยาสิรินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. นางชนกกานต์ โยธาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
14. นางไพฑูรย์ ศิริบวรเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยามนุษย์