Get Adobe Flash player
   
  Home/ร่วมงานกับเรา/Application Form  
 
หากมี Resume แล้วสามารถส่งโดยตรงที่: recruitcenter@oishigroup.com
  *ปฏิบัติงานที่โรงงาน
ตำแหน่งที่สมัคร :
เงินเดือนที่ต้องการ : *
สามารถเิริ่มงานได้วันที่ :
 
ชื่อ : *
นามสกุล : *
บัตรประชาชนเลขที่่ : *
ออก ณ อำเภอ/เขต :
* จังหวัด : *
วันออกบัตร : *
บัตรหมดอายุ : *
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ี : *
บัตรประกันสังคมเลขที่่ : *
ออกให้ ณ : *
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่ติดต่อได้สะดวก :
*
จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ : *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :
*
จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : *
โทรศัพท์ที่บ้าน : *
โทรศัพท์สำนักงาน :
อีเมล์ :
 
วัน เดือน ปีเกิด : *
สถานที่เกิด :
อายุ :
* เพศ : *
ส่วนสูง (ซม.) :
* น้ำหนัก (กก.) : *
สัญชาติ :
* เชื้อชาติ : *
ศาสนาิ :
* กรุ๊ปเลือด :
ตำหนิ :
สถานะความเป็นอยู่ :
บ้านตัวเอง บ้านเช่า
อาศัยบิดามารดา อาศัยผู้อื่น
สถานะครอบครัว :
โสด แต่งงาน หย่า หม้าย แยกกันอยู่
กรณีสมรสแล้ว
 
ชื่อคู่สมรส :
กรณีแต่งงาน :
จดทะเบียน ไม่ได้จด
คู่สมรสมีเงินได้หรือไม่ :
มี ไม่มี
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบุตร :
คน
จำนวนบุตรที่กำลังศึกษาู่ :
คน
จำนวนบุตรอายุเกิน 21 ปี :
คน
บิดาชื่อ :
อายุ :
อาชีพ :
 
ยังมีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
มารดาชื่อ :
อายุ :
อาชีพ :
 
ยังมีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
สถานภาพทางทหาร : *
 
ประถมศึกษา  
ชื่อสถาบัน :
จังหวัด/ประเทศ :
ปีการศึกษา :  ถึง 
วิชาที่ศึกษา/วุฒิืที่ได้รับ :
มัธยมศึกษา  
ชื่อสถาบัน :
จังหวัด/ประเทศ :
ปีการศึกษา :  ถึง 
วิชาที่ศึกษา/วุฒิืที่ได้รับ :
อาชีวะศึกษา  
ชื่อสถาบัน :
จังหวัด/ประเทศ :
ปีการศึกษา :  ถึง 
วิชาที่ศึกษา/วุฒิืที่ได้รับ :
อนุปริญญา  
ชื่อสถาบัน :
จังหวัด/ประเทศ :
ปีการศึกษา :  ถึง 
วิชาที่ศึกษา/วุฒิืที่ได้รับ :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบัน :
จังหวัด/ประเทศ :
ปีการศึกษา :  ถึง 
วิชาที่ศึกษา/วุฒิืที่ได้รับ :
อื่นๆ  
ชื่อสถาบัน :
จังหวัด/ประเทศ :
ปีการศึกษา :  ถึง 
วิชาที่ศึกษา/วุฒิืที่ได้รับ :
 
ประเภทภาษาไืทย
การพูด การเข้าใจ การอ่าน การเขียน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้
ประเภทภาษาอังกฤษ
การพูด การเข้าใจ การอ่าน การเขียน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้
ประเภทภาษาจีน
การพูด การเข้าใจ การอ่าน การเขียน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้
ภาษาอื่นๆ
การพูด การเข้าใจ การอ่าน การเขียน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้
 
1.  
ชื่อสถานประกอบการ :
เริ่มจาก :