ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการ และกรรมการบริหาร
คุณวุติทางการศึกษา
Ph.D. Engineering Technical University Berlin, West Germany.
 
 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการและ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)