กำลังบันทึกข้อมูล...

oishi-biztoro

ลงทะเบียนแจ้งความจำนงเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ OISHI BIZTORO

กรุณากรอกในช่องที่มี * ให้ครบถ้วน

ถัดไป

รายได้ประจำต่อเดือน (กรณีไม่มีรายได้ โปรดระบุที่มาของแหล่งเงินทุน) *

เคยมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารหรือไม่ *

ย้อนกลับ ถัดไป

รายละเอียดของพื้นที่ ที่จะนำเสนอเปิดร้าน OISHI BIZTORO *

สถานที่ที่จะนำเสนอ (พร้อมแนบรูปถ่ายสถานที่จริง) *

พื้นที่ (โปรดระบุชื่อสถานที่ และตำแหน่งที่ตั้งร้าน) *

ขนาดของพื้นที่ (กว้าง x ยาว) *

ตารางเมตร

ความเป็นเจ้าของ *

ประมาณคนโดยเฉลี่ยต่อวัน (โดยประมาณ) ในบริเวณที่นำเสนอ *

ค่าเช่าต่อเดือน (โดยประมาณ)

บาท

สภาพแวดล้อมโดยรอบของสถานที่ที่จะนำเสนอ *

ที่จอดรถ *

สถานที่โดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร มีอะไรบ้าง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *

ย้อนกลับ ถัดไป

โปรดระบุเหตุผลในการสมัครทำธุรกิจแฟรนไชส์ OISHI BIZTORO *

ไฟล์ภาพถ่ายสถานที่จริง *

ทาง บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด ขอขอบคุณในความสนใจเของท่าน เพื่อเข้าเป็นส่วนร่วมในการทำธุรกิจร่วมกัน ทั้งนี้ข้อมูลจะนำไปวิเคราะห์และจะจัดเก็บเป็นความลับอย่างสูง

หมายเหตุ

  • ส่งแบบฟอร์ม พร้อมรูปถ่ายสถานที่จริง แผนที่ตั้งและสถานที่สำคัญโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร
  • ห้ามมิให้ผู้สนใจลงทุนทำสัญญาจองพื้นที่ จนกว่าจะได้รับการอนุมัติให้สิทธิ์ดำเนินการร้าน Oishi Biztoro ทั้งนี้ หากผู้สนใจลงทุนไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการจองพื้นที่นั้น ๆ
  • หากท่านได้รับการอนุมัติให้สิทธิ์ดำเนินการร้าน Oishi Biztoro แล้ว แต่ไม่ได้สิทธิการเช่าพื้นที่ จากเจ้าของพื้นที่ ภายใน 30 วัน หลังวันที่ได้รับสิทธิ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสิทธิดังกล่าว
ย้อนกลับ